ویروس نقص ایمنی انسانی نمایش بزرگتر

ویروس نقص ایمنی انسانی

Human Immunodeficiency Virus

محصول جدید

تماس بگیرید بدون مالیات

 این بیماران به دلیل دریافت تزریقی مکرر فرآورده های خونی بسیار در معرض آلودگی به بیماریهایی هستند که از این راه منتقل می شود.

جزئیات بیشتر

کیت / رپید تست (بیوشیمی)رپید تست

واكسنهاي متعددي عليه ويروس نقص ايمني اكتسابي انسان بررسي شدهاند؛ اما هـيچكـدام از واكـسنهـا بهعنوان واكسن ضد ايدز مورد تأييد قرار نگرفتهاند. يك راهكاري كه بتوان پاسخ ايمني را عليه بيماريزاها تقويت نمود، بهكارگيري يك واكسن چند اپيتوپي است. اين استراتژي عليه واكسنهاي متعددي بهكار گرفته شده اسـت و پاسخهاي ايمني را بهبود بخشيده است.

19 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: