amoxicillin clavulanic acid نمایش بزرگتر

amoxicillin clavulanic acid

amoxicillin clavulanic acid

محصول جدید

8,000 تومان بدون مالیات

در درمان بیماری‌ های عفونی به خصوص عفونت های مقاوم به آموکسی سیلین (با مکانیسم ترشح بتالاکتاماز) مانند سینوزیت ، عفونت گوش میانی ، عفونت مجاری تنفسی و برونشیت‌ مزمن استفاده می شود .

جزئیات بیشتر

موجود

نوع دیسک (میکروب شناسی)آنتی بیوگرام

این دارو از ترکیب آموکسی سیلین و کلاولانیک اسید (amoxicillin + clavulanic acid) ساخته می‌شود. اسید کلاولانیک یک مهارکننده قوی و غیرقابل برگشت آنزیم بتالاکتاماز باکتریها است . برخی باکتریها با ساخت و ترشح آنزیم بتالاکتاماز موجب هیدرولیز حلقه بتالاکتام (آموکسی سیلین) می‌ شوند و لذا آنتی بیوتیکهای خانواده بتالاکتام مانند پنی سیلین و آموکسی سیلین بر آن‌ ها بی‌اثر می‌ شوند ولی کوآموکسی‌ کلاو مؤثر است. 

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: