Kanamycin نمایش بزرگتر

Kanamycin

Kanamycin

محصول جدید

8,000 تومان بدون مالیات

بیشتر در درمان موضعی گرم منفی ها و سایر باکتری های حساس به کار می رود .

جزئیات بیشتر

موجود

نوع دیسک (میکروب شناسی)آنتی بیوگرام

همه آمینوگلیکوزید ها با اتصال به ریبوزوم مانع سنتز پروتئین در باکتری می‌ شوند در نتیجه اثر باکتریسیدی دارند . نفوذ این دارو ها به درون پوشش سلول‌ های باکتریایی وابسته به اکسیژن می‌ باشد و به همین دلیل بر روی بی هوازیهای مطلق اثر ناچیزی دارند .

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: