Nafcillin نمایش بزرگتر

Nafcillin

Nafcillin

محصول جدید

8,000 تومان بدون مالیات

نافسیلین سدیم برای درمان عفونت‌ های ناشی از گونه‌های استافیلوکوکسی که پنی سیلیناز تولید می کنند تجویز می‌ شود. همچنین در آزمایشگاه‌ های پزشکی برای تعیین حساسیت باکتریایی به کار می‌ رود.

جزئیات بیشتر

موجود

نوع دیسک (میکروب شناسی)آنتی بیوگرام

این دارو همانند سایر بتالاکتامها با اتصال به پروتئین متصل شونده به پنی‌سیلین باعث مهار ترانس پپتیدازها می‌ شود و باعث ممانعت از ساخت پپتید و گلیکانهای دیواره سلولی باکتری و تخریب دیواره سلولی باکتری می‌ شود. تغییر ساختار شیمیایی آن را مقاوم به آنزیم بتالاکتاماز تولید شده توسط برخی باکتریها ساخته است.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: