Rifampicin نمایش بزرگتر

Rifampin

Rifampin

محصول جدید

8,000 تومان بدون مالیات

این دارو را برای درمان عفونت‌ هایی چون سل و جذام می‌ توان بکار برد. برای جلوگیری از ایجاد مقاومت ، در درمان جذام این دارو همواره به همراه داپسون dapsone و کلوفازمین clofazimine استفاده می‌ شود.

جزئیات بیشتر

موجود

نوع دیسک (میکروب شناسی)آنتی بیوگرام

ریفامپین RNA پلی مرآز وابسته به DNA و در نتیجه پروتیین‌ سازی باکتری را مهار می‌کند. باکتری‌ های مقاوم توان تولید RNA پلی مرآزهایی با تفاوت جزیی در زیر واحد بتا که توسط ریفامپیسین مهار نمی‌ شوند را دارند. در واقع با تأثیر بر زیرواحد B از RNA polymerase موجب مهار این آنزیم می‌ شود.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: