Gentamicin نمایش بزرگتر

Gentamicin

Gentamicin

محصول جدید

8,000 تومان بدون مالیات

بیشتر در عفونت های میکروبهای گرم منفی مانند عفونت های ادراری و روده‌ ای و آبسه‌ ها به کار می‌ رود . البته به دلیل عوارض آن امروزه کاربردش محدودتر شده‌ است.

جزئیات بیشتر

موجود

نوع دیسک (میکروب شناسی)آنتی بیوگرام

همه آمینوگلیکوزیدها با اتصال به ریبوزوم مانع سنتز پروتئین در باکتری می‌ شوند در نتیجه اثر باکتریسیدی دارند. نفوذ این دارو ها به درون پوشش سلول‌ های باکتریایی وابسته به اکسیژن می‌ باشد و به همین دلیل بر روی بی هوازیهای مطلق اثر ناچیزی دارند. مهارکننده‌ های سنتز دیواره سلولی مانند پنی سیلین‌ ها انتقال آمینوگلیکوزید ها را افزایش می‌ دهند.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: