محصولات ویژه

CK - NAC Hitachi 917
95,950 تومان 101,000 تومان -5%

اين كيت جهت اندازه گيری CPK تا تغييرات جذب نوری 0.25 در دقیقه یا 1031 طراحي شده است.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
CK - NAC bt_series
105,441 تومان 110,990 تومان -5%

اين كيت جهت اندازه گيری CPK تا تغييرات جذب نوری 0.25 در دقیقه یا 1031 طراحي شده است.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

هیچ محصولی در این برگه وجود ندارد

تکنولوژی نمایش ریبوزوم
19 ژانویه

Ribosomes are a cell structure that makes protein. Protein is needed for many cell...